Char: 0
Words: 0
500  / 500
Char: 0
Words: 0
 

Continue Typing ON SAFE MODE - (Unable to fully load Google Transliteration). Additional options appear here once you hit Space Bar.


Word or two about our translation tool


සිංහලෙන් හින්දි - Our Sinhala to Hindi Translation Tool is powered by Google Translation API. You can start typing in Sinhala on the left-hand text area and then click on the "Translate" button. Our app then translates your Sinhala words, phrases, or sentences into Hindi. You can also visit our homepage to type in Sinhala.

The translation only takes a few seconds and allows up to 500 characters to be translated in one request. Although this translation is not 100% accurate, you can get a basic idea and with few modifications, it can be pretty accurate. This translation software is evolving day by day and Google Engineers are working on it to make Sinhala to Hindi translation more intelligent and accurate. Hopefully, one day it will produce near to perfect translation!

The Sinhala language is widely spoken. More than 17 million people around the world speak this language. For those Sinhala Speaker whose Hindi is not strong, translating Sinhala to Hindi could be quite difficult. Many websites provide services to translate Hindi for a few dollars. While it is a good idea to pay for translating lots of text (such as books, articles) and for professional service, there is no point paying for commonly used sentences, greeting messages, and other informal use. For these purposes, this tool can be used.

You can copy the translated text and then share them either on social media such as Facebook, Twitter or email it to your friends or family.

If you have any suggestions, and the translated sentence is way too funny then please share with us on our Facebook page. Finally, don't forget to give us a like and share it on Facebook with your loved one.

Features you should know:


Sinhala sentence and phrase will be translated into Hindi meaning.

For E.g. typing:
"මිලියන 17 කට වැඩි පිරිසක් සිංහල මව් භාෂාව කතා කරති." will be translated into "सिंहली के 17 मिलियन से अधिक देशी वक्ता हैं।"

Use our translator tool as Sinhala to Hindi dictionary.

For E.g.
"දුරු" meaning in Hindi will be "जीरा (Jeera)"
"ආදරය" meaning in Hindi will be "प्रेम (Prem)"

Powered by Google.

High Accuracy Rate.

Instant Online Translation.

Up to 500 characters can be translated into one request.

Unlimited translation.

Get translated text in Unicode fonts. This means you can copy and paste it anywhere on the Web or Desktop applications.

This translation tool is FREE.


Commonly Spoken Sinhala to Hindi Phrases

මම ඔයාට ආදරෙයි - (mama oyata adareyi)
मैं तुमसे प्यार करता हूँ - (Main tumase pyaar karata hoon)
සාදරයෙන් පිළිගනිමු - (sadarayen piliganimu)
स्वागतम् - (Swagatam)
හෙලෝ - (helo)
नमस्ते - (Namaste)
ඔබට කෙසේද? - (obata keseda?)
आप कैसे हैं ? / क्या हाल है? - (Aap kaise hain? / Kya haal hai?)
ඔයාගේ නම කුමක් ද? - (oyage nama kumak da?)
आप का नाम क्या है? - (Aap-ka naam kya hai)
මගේ නම ... - (mage nama ...)
मेरा नाम ... है। - (Mera naam ... hai)
ඔබව හමුවීම සතුටක් - (obava hamuvima satutak)
आपसे मिलकर खुशी हुई - (Aapase milakar khushee huee)
ඔබට ස්තුතියි - (obata stutiyi)
धन्यवाद - (Dhanyabaad)
සමාවෙන්න / සමාවෙන්න - (samavenna / samavenna)
माफ़ कीजिय! - (Maaf keejiy!)
නැවත හමුවෙන්නම්! - (naevata hamuvennam!)
फिर मिलते हैं! - (Phir milte hai)
ඔබ ඉංග්රීසි කතාකරනවාද? - (oba imgrisi katakaranavada?)
क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं? - (kya aap angrezee bolate hain?)
තේරෙන්නේ නැහැ - (terenne naehae)
मुझे समझ नहीं आया - (Mujhe samajh nahin aaya)
කරුණාකර සෙමින් කථාකරන්න - (karunakara semin kathakaranna)
कृपया धीमी गति से बोलें - (krpaya dheemee gati se bolen)
විවේක කාමර කොහේද? - (viveka kamara koheda?)
वाशरूम किदर है? - (Bathroom kidhar hai?)
මට මුදල් වෙනස් කළ හැකිද? - (mata mudal venas kala haekida?)
कक्या मैं पैसे बदल सकता हूँ? - (Kya main paise badal sakata hoon?)
මෙය කීය ද? - (meya kiya da?)
ये कितना है? - (Ye kitana hai?)
එය මිල අධිකයි! - (eya mila adhikayi!)
यह बहुत महंगा है! - (Yah bahut mahanga hai!)
කරුණාකර එය නැවත කියන්න - (karunakara eya naevata kiyanna)
कृपया इसे फिर से कहना - (krpaya ise phir se kahana)
වම් / දකුණ / කෙළින් - (vam / dakuna / kelin)
बाएं / सही / सीधे - (Baen / Sahee / Seedhe)

Frequently Asked Questions (FAQ)

How does Sinhala To Hindi text translation works?


Our translation service either uses Google or Microsoft to translate the text you have typed in Sinhala.

Whenever you type a word, sentence or phrase in Sinhala - we send API requests to either Google or Microsoft for a translation. In return, they send back a response with a translated text in Hindi.

Their system uses machine-language technologies to bring together some cutting edge technologies such as artificial intelligence (deep learning), big data, Web APIs, cloud computing etc to perform higher quality translations.

Can we download this translation service?


No. At a moment you can only use our Sinhala translation online.

However, you can install the Chrome extension tool called Google Translate by visiting Google Translate Chrome Extension link.

Once this translation tool is installed, you can highlight and right-click the section of text and click on the "Translate" icon to translate it to the language of your choice. Furthermore, you can translate the entire web page by clicking on the "Translate" icon on the browser toolbar.

It supports over 100 languages.

What other tools do you have for Sinhala Typing and Translation?


We have the following tools:

 1. Sinhala Typing Input Tool (also known as Google Transliteration):

  With this tool you can type in English and get in Sinhala. For e.g. typing "obaṭa kesēda?" gives you "ඔබට කෙසේද?". This makes typing in Sinhala natural as you don’t need to remember complex Sinhala keyboard layout. Please visit: www.EasyHindiTyping.com to use this tool.

  This Sinhala typing tool is FREE. Additionally, you can email the text you have typed to anyone - including yourself.


 2. Sinhala Unicode Typing:

  Online Sinhala unicode tool will automatically convert any roman text into unicode Sinhala. Whenever you type any letter, you will get additional hints to make your typing easier. Please visit this link to type in unicode.


 3. Sinhala Speech Translator:

  Sinhala speech translation service is provided by both Microsoft and Google. They both use their own cognitive services to translate spoken words and phrases into a language of your choice. For some languages, you will hear the translation spoken aloud.

  Microsoft Translator in particular powers speech translation features across its products which can be used for Live Presentation, In-Person or Remote Translated Communication (such as Skype), Media Subtitling, Customer support and Business Intelligence.

How do I translate Hindi Text from an Image to Sinhala?


Our Online software doesn't have a feature to translate Hindi Text from an Image.

If you have an Android or iPhone & iPad you can use your phone’s camera to translate signs or handwritten Hindi notes with the native Translate app. Follow this instruction guide.

For others and if you are using desktop and personal computer - you can use a well established third party website to do this.

We recommend, Yandex Hindi Image Translator.

Is this translation FREE?


Yes. This Hindi to Hindi text translation is absolutely FREE. You can use our translation tool for both personal and commercial use.

However, we have the following restrictions:

 1. Per Request Limit: At any time you can translate up to maximum of 500 per request. However, there is no restriction on the number of requests you can send.
 2. Daily Limit : While you can make a number of requests for translation, you won’t be able to translate if we run out of a daily quota.

These restrictions are placed to ensure that robots or automated software are not abusing this facilities.

Can I translate from Hindi To Sinhala?


Yes. To translate from Hindi to Sinhala visit this link.

Why is the translated text not accurate?


As explained earlier, the machine-language technology is used to perform the translation. This translation software is evolving every day and as time goes by the translation is going to be pretty accurate - especially for commonly used phrases and sentences.

At the moment, it is not perfect but our translation software is useful for those who need help framing the sentence and get a general idea on what the sentence or phrase is conveying the message.

For those who would like accurate translation - there are plenty of websites that provide human translators for translating Sinhala to Hindi.